top of page
hand black logo no dogs.png

My Dog Is On The Pill

Developing a cure for
animal overpopulation:
a cookie to spay and neuter
... without surgery.

Please sign the petition below!

A Petition to Permanently End the Dog and Cat Meat Trade in Vietnam

Kiến nghị chấm dứt vĩnh viễn việc buôn bán thịt chó mèo ở Việt Nam 

 

We are calling on The National Assembly to pass a ban on dog and cat meat in the Socialist Republic of Vietnam. Dogs and cats are amazing, emotional, loving beings who suffer and feel pain just like us. They deserve to live their lives free from exploitation. ​

 

Chúng tôi đang kêu gọi Quốc hội thông qua lệnh cấm ăn thịt chó, mèo ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chó và mèo là những sinh vật tuyệt vời, tình cảm và đáng yêu, cũng chịu đựng và cảm nhận nỗi đau giống như chúng ta. Họ xứng đáng được sống cuộc sống không bị bóc lột.

 

By ending the dog and cat meat trade in Vietnam, you can help to protect against the spread of dangerous diseases and also signal to the world that Vietnam is a country of compassion. 

Bằng cách chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo ở Việt Nam, bạn có thể giúp bảo vệ khỏi sự lây lan của những căn bệnh nguy hiểm và cũng là tín hiệu cho thế giới biết rằng Việt Nam là đất nước nhân ái.

 

With companion animal guardianship on the rise in Vietnam, it’s time for the changing attitudes of the people to be reflected in the laws. The vast majority of Vietnamese do not consume dog or cat meat, and the international community wants you to reflect the changing attitudes towards animals by instating laws that protect them from needless suffering. 

Với việc giám hộ động vật đồng hành ngày càng gia tăng ở Việt Nam, đã đến lúc thay đổi thái độ của người dân phải được phản ánh trong luật pháp. Đại đa số người Việt Nam không ăn thịt chó hoặc mèo, và cộng đồng quốc tế muốn bạn phản ánh thái độ đang thay đổi đối với động vật bằng cách ban hành luật bảo vệ chúng khỏi những đau khổ không đáng có.

 

We urge you to do everything in your power to end this cruelty once and for all. 

 

Chúng tôi mong bạn hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để chấm dứt sự tàn ác này một lần và mãi mãi.

Thank you.

Cảm ơn

Please fill out the form below. When you click "Sign the petition," your signed petition will automatically be emailed to several important Vietnamese officials.

bottom of page